Cykeltur i Nationalpark Vadehavet

Nedenfor finder i forslag til cykelture igennem Nationalparken med udgangspunkt fra Danhostel Ribe:

Ribemarsken, Kammerslusen, Ribe Dige, Vadehavskysten, Vadehavscentret. Ca. 25 km.
En rigtig god måde at få marsk og vadehav helt tæt på er at opleve den på cykelryg. Så er der intet der forstyrrer stilheden – bortset fra fuglenes kvidren og vindens susen.
I det flade marsklandskab samt fra Ribediget ved Vester Vedsted og Kammerslusen rækker udsynet til Ribe, men også til Esbjerg og alle de danske vadehavsøer Fanø, Mandø og Rømø.
Hvis du ikke selv har cykel med, kan du leje den på Danhostel Ribe: Cykeludlejning.
Se og download vores oplevelsesrige cykeltur i Nationalpark Vadehavet: Cykeltur i Nationalparken

Alternativ rute:
ca. 22 km. (kan udvides til 24 km.) –  2. rute ca. 25 km.

Medbragt eller lejet cykel

Medbragte cykler opbevares i aflåst cykelskur, hvis du er på cykelferie på Danhostel Ribe.
Danhostel Ribe er godkendt med Aktiv Danmarks kvalitetsmærke Bed+Bike.
Cykler kan lejes på Danhostel Ribe: Cykeludlejning
Ønskes cykeltur med overnatning langs Vadehavet anbefales: Cykelferie langs Vadehavet  med overnatning i Esbjerg – Ribe – Skærbæk og Tønder

ownload cykeltur i Nationalpark Vadehavet:

Her kan du downloade turen beskrevet herunder som pdf-fil og tage den med på cykeltur: Download Cykeltur

1. rute: Fra Ribe til Kammerslusen

Ribemarsken. Fra Ribe ad Bjerrumvej til Kammerslusen
(ca. 5,5 km)

1.    Hovedengen ved Danhostel Ribe

Den største del af cykelturen går gennem Ribemarsken. Hovedengen udenfor vandrerhjemmet er en del af Ribemarsken, og Ribemarsken er en del af Nationalpark Vadehavet. Ribemarsken strækker sig ca. 5 km fra Hovedengen og til udløbet af Ribe Å ved Kammerslusen. Hovedengen er den eneste del af Ribe, der er del af nationalparken.
Ribemarsken ligger de fleste steder 1-1½ m. over havoverfladen og er gennem tiderne blevet overskyllet mange gange under stormfloder. Årstallene for de værste stormfloder kan ses på Stormflodssøjlen på Skibbroen på den anden side af åen.
Siden Ribediget blev bygget i 1911-14, har Ribemarsken ikke været oversvømmet af havvand, men dele er oversvømmet af bagvand fra Ribe Å, når Kammerslusen er lukket over længere tid pga. hård vestenvind, dette gælder også Hovedengen udenfor Danhostel Ribe. Se: Stormfloder

2.  Gennem Ribe by
Træk cyklen over broen ved Ribe Å til gågaden gennem Kolvigs gård, en gammel købmandsgård. Historien siger, at i 1852 blæste det op en aften, og en stormflod kom ind. Vægter Hans Borgmester – hvis opgave det bl.a. var at holde øje med stormfloder og advare ripenserne – var faldet i søvn, mens kreaturerne på engene druknede. Sandsynligvis havde han igen kigget lidt for dybt i flasken. Midt om natten opdagede købmand Kolvig, at vandet var trængt ind gennem kældervinduerne og havde ødelagt meget af hans lager. Næste dag mistede Hans Borgmester sit job.  Se: Ribes Vægter 
Træk cyklen ad gågaden (Overdammen) hen mod Ribe Domkirke. I Ribe Domkirke findes der i øvrigt også et stormflodsmærke, der viser, hvor højt vandet stod i domkirken under stormfloden i 1634. Fortsæt over den flotte nye domkirkeplads, hop på cyklen og cykl ad Grydergade og Nygade og drej derefter til højre ad Holmevej.

3.  Bakkeøen Inder Bjerrum
Kryds Ringvejen (Hovedvej 11) til Bjerrumvej. Nu går turen gennem Ribemarsken til Kammerslusen.
Læg mærke til at den første del af Bjerrumvej er tydeligt forhøjet i forhold til resten af området, især på den nordlige side (til højre). Området hedder Inder Bjerrum og er en del af Toftlund Bakkeø, der blev dannet under næstsidste istid. Denne sandede bakkeø har været bebygget så længe man kan huske. I middelalderen var der en lille landsby med teglværk, nu er der kun enkelte huse og gårde tilbage.
Til højre (nord) på vejen ligger en hvid gård, Bjerrumvej 6. Dette er den højst beliggende bygning i Ribemarsken. Den ligger ca. 5 m over Dansk Normal Nul (DNN). Den nuværende ejers bedstefar huskede tiden før Ribediget blev bygget i 1912. Da havde de altid en jolle surret fast ved hoveddøren, for når vandet skyllede ind over markerne under stormfloder, var det kun husene på Inder Bjerrum og Yder Bjerrum (pkt. 5), der tittede op over vandoverfladen. Når de padlede ind til Ribe under en sådan stormflod, kom kålhoveder flydende ved siden af båden. I øvrigt kunne de også fange fisk på gårdspladsen.

4. Ribe Å’s gamle åslynge
På cykelturen ad Bjerrumvej, cykler I parallelt med Ribe Å (Ribe Vesterå). Ribe Å blev i sin tid udrettet, for at forkorte sejltiden ind til Ribe. En del af den gamle åslynge kan stadig ses. Det  er Nordeuropas største åslynge (ca. 2 km lang). I kommer til den efter ca. 2,5 km på Bjerumvej og igen ca. 1 km. længere fremme. Meget af åslyngen er tilgroet med tagrør og er bl.a. et yndet overnatningssted for stærene i Sort Sol perioden. Læs mere om Sort Sol
På grund af de mange oversvømmelser – med deraf følgende aflejring af organisk materiale – har marsken gennem tiderne været et meget frugtbart område, som har givet ideelle leveforhold for yngle- og trækfugle. En forudsætning for at ynglefugle slår sig ned og overlever i området er dog, at de kan få ro i yngleperioden, at marsken ikke gødskes og drænes for meget, eller at der høstes og slås græs, mens der endnu er unger i rederne. Men nu om dage er der ikke meget af Ribemarsken, der ligger roligt hen til græsning eller høslæt – det meste er opdyrket, og dette har betydet en tilbagegang for ynglefugle i området.
Til gengæld har der været fremgang i trækfugle som gæs og svaner, som fouragerer i området i trækperioderne og om vinteren. De store fugleflokke er et fantastisk flot syn, men fuglene er ikke altid lige populære på landmændenes græs- og kornmarker, for en gås æder mere end sin egen vægt på én dag. Nogle arter fordobler deres vægt på en måned. Læs mere: Mandø og/eller Nationalpark Vadehavet       
Det er glædeligt for ynglefuglene at marskkvæg og -lam er kendt som en særlig delikatesse, da det tilskynder landmændene til at have græsarealer til afgræsning med deraf følgende mere alsidig flora og fauna.

5. Yder Bjerrum
I har måske allerede set den, men ellers læg mærke til den enlige marskgård på venstre side (foto længere nede). Området hedder Yder Bjerrum, og er den anden del af Toflund Bakkeø, der titter op som indlandsklitter på Bjerrumvej. Det er tydeligt, at området ligger forhøjet i forhold til resten af landskabet. Her lå i middelalderen en hel landsby på de små naturlige sandbanker.
Efter en brand har den nuværende ejer af gården i Yder Bjerrum forhøjet den naturlige bakkeø med ca. 1 meter, så stuehuset nu også ligger ca. 5 m. over Dansk Normal Nul (DNN) som Bjerrumvej 6.
Før digerne blev bygget, var det i marsken normalt at bygge på kunstige forhøjninger af græstørv med klæg for at undgå stormfloders oversvømmelser. En sådan forhøjning kalder man et varft (værft). Nu findes der ikke flere værfter tilbage i Ribemarsken.
Man kan undres over, at folk levede i Ribemarsken, før diget blev bygget først i 1900’tallet, men jordens frugtbarhed tiltrak også mennesker – på trods af, at de ofte under stormfloder måtte se deres hø sejle væk og også af og til mistede græssende husdyr.

6. Ribe Gammel Å
Lige efter indkørslen til Yder Bjerrum ses igen rester af Gammel Ribe Å.

7. Ribediget
I kommer nu til Ribediget. Før I går op ad diget, kan I orientere jer på kortet “Vadehavet Natur- og Vildtreservat“, så I ved, hvor I skal kigge hen for at få øje på Fanø, Esbjerg, Mandø og Rømø.

8. Kammerslusen
Kør hen til Kammerslusen. Udretningen af Ribe Å og bygningen af Ribe Dige og Kammerslusen først i 1900-tallet har haft kolossal indflydelse på, hvordan Ribemarsken ser ud i dag. Marsken er nu ikke oversvømmet i nær samme grad, og det har kunnet betale sig for landmændene at ændre fra græsningsområder til et mere intensivt landbrug.
Kammerslusen regulerer vandet i Ribe Å. Området er et yndet fritidsområde for ripenserne, nogle har endda et lille fritidshus og en båd liggende her ved åen. Man kan ikke eje jorden, hvor husene ligger, kun leje den. Der må ikke bygges flere huse i området end de eksisterende.
Gå op på gangbroen over Kammerslusen, der kan I få et godt overblik.  Læg mærke til den store brede kanal. Den blev udgravet i et sidste storstilet forsøg på at beholde den vigtige søvej fra Nordsøen til Ribe, så byen kunne genvinde sin vigtighed som Vestkystens havneby. Dette forsøg lykkedes som bekendt ikke, for Esbjerg overtog Ribes position som vigtigste havneby på vestkysten.
På forlandet hvor åen løber ud i vadehavet er der mange fugle. Her yngler vibe, strandskade, rødben, sanglærke, engpiber mm. Forlandet er naturligvis mere saltholdigt end marsken på den anden side af diget, da det oftere er oversvømmet. På forlandet græsser både køer og får.

9. Kammerslusevej – “Vejen kan være oversvømmet”
I kan vælge at cykle over broen ved Kammerslusen og dreje til højre ad Kammerslusevej – læg mærke til skiltet, hvor der   står  “Vejen kan være oversvømmet”. Se  klæggravene og nogle af grøblerenderne, der beskrives i rute 2.  Ellers fortsætter turen ved pkt. 10.

2. rute. Fra Ribe til Kammerslusen

Fra Kammerslusevej til Kammerslusen
(8,5 km)

A. Galgebakken i Ribe Plantage
I cykler til Kammerslusen ad Farupvej. Til højre (nord) ligger Galgebakken i Ribe Plantage. Plantagen er noget så usædvanligt for Ribeområdet som en bøgeskov, og Galgebakken er stedet, hvor forbrydere tidlige blev straffet. Bl.a. blev Maren Spliid  brændt på bålet som heks her på Galgebakken. Læs mere om Galgebakken, Maren Spliid og andre “hekse”: Maren Spliid 

B. Mejlby Engvej 
Når I har cyklet ca. 1½ km. på Farupvej, passerer I Annemaries Diner Transportable, umiddelbart efter drejer I til venstre ad Mejlby Engvej (ikke asfalteret).

C. Derefter til venstre ad Kammerslusevej

D. Grøblerender til afvanding
Jo tættere I kommer på Kammerslusen og Ribediget, jo flere grøfter og grøblerender til afvanding af marsken, vil I se på de flade marker. Disse afvandingskanaler har i sin tid været med til at gøre  marsken brugbar til landbrug. Denne vej kan være oversvømmet i  vinterhalvåret.

E. Storenge og klægsøerne
Lige før I når til Kammerslusen passerer i området Storenge, et lavt engområde med to søer. Søerne er klæggrave, hvor der er gravet klæg til forstærkning af Ribediget.
Her er ofte mange vadefugle, andefugle og gæs. Der er flest fugle i området i træktiden, men der er også flere fugle, når der er højvande end lavvande i vadehavet. Flere fuglearter foretrækker at raste bag diget, og her er klæggravene et godt område.  I vinterhalvåret ses f.eks. ofte en stor flok skestorke.
Vadefuglene opholder sig især i den nordlige klæggrav, da den er lavvandet og mudret. Den sydlige er dybere og ligner mere en sø. Her ses især andefugle og gæs.

Turen fortsætter ved pkt. 7 og 8 i 1. tur
NB! Fra Ribediget kan I se ind over det område, som beskrives i rute 1. Bl.a. kan i tydeligt se gården på bakkeøen i Yder Bjerrum  (pkt 5)

Turen ned langs Ribe dige
( fortsættelse af 1. og 2. rute)

(ca. 4 km.)

10. Langs Ribediget
I cykler nu langs Ribediget sydpå mod Vester Vedsted ad Bærmevejen. Bærmevej betyder egentlig anlægsvej eller arbejdsvej, men denne fungerer nu som både cykelsti og katastrofevej.  Vejen er også en del af National Cykelrute 1, North Sea Cycle Route og Vestkystruten. Vejen er asfalteret, for at man lettere kan nå ud til diget i en stormflodssituation. Først skal I dog lige forcere en færist, som løsgående får ikke kan gå over. Læs om Ribediget og Vadehavet under: Vadehavet, Facts om Nationalpark Vadehavet og  Stormfloder

11. Gammel Ribe Å
Ca. 1 km. syd for Kammerslusen kommer I igen forbi Gammel Ribe Å (se pkt. 6). Her er det åens gamle udløb, som stadig anes i forlandet. I perioder med stormflod, hvor Ribe Vesterå er særlig vandfyldt og skal afvandes, vil der være vand i dette udløb.

12. Låningsvejen
Efter endnu ca. 3 km. kommer I til Låningsvejen ved Vester Vedsted.  Låningsvejen er én af 2 “veje” til Mandø, men den eneste, der er offentlig tilgængelig. Vejen bliver overskyllet ved højvande, og derfor skal man kende tidevandet, når man besøger øen. Danhostel Ribes udlejningscykler kan ikke klare cykelturen til Mandø. Tag i stedet med én af Mandø-traktorbusserne, der kører fra Vester Vedsted. Man kan evt. betale for at få cyklen med på bussen eller leje en cykel på Mandø.  Læs om Låningvejen og Mandø:  Mandø  

Låningsvejen, Vester Vedsted, Sønder Farup, Øster Vedsted, Ribe
(Ca. 12,5 km)

Fra Låningsvejen drejer I op mod Vester Vedsted og Vadehavscentret
(ca. 2 km.)

13. Vadehavscentret, Okholmvej 5 i Vester Vedsted
Brug tid i Vadehavscentrets udstillingen for nærmere at forstå marsken og Vadehavet. F.eks. hvorfor omkring 12 millioner fugle besøger Vadehavet i trækperioden og hvad tidevand er. Der er også et stormflodsshow. I skolernes ferie er der ofte aktiviteter for børn. Undersøg om der er ture i nationalparken med Vadehavscentets dygtige naturvejledere.
Se hvad du kan opleve på Vadehavscentret på deres hjemmeside: Vadehavscentret
Selve landsbyen Vester Vedsted ligger så tæt ved Vadehavet, fordi den er bygget på en sandbanke i stormflodssikker højde.

14. Mandø Ebbevej
Hvis I ikke allerede har været med naturvejlederen nede ved Mandø Ebbevej, skal I køre en tur ned at for kigge på denne mærkværdige vej.
Stop op på diget. Mod sydvest ser du Rømø, mod vest Mandø og lidt mod nord Fanø. I kan også se Vestkrafts store bygninger og skorstene i Esbjerg. Ind mod land kan I se både Vester Vedsteds hvide kirketårn og Ribe Domkirke.
Låningsvejen og Mandø Ebbevej er de eneste “veje” til Mandø. De går begge hen over havbundenen og bliver begge oversvømmet ved højvande. Mandø Ebbevej er markeret med riskoste og er lukket for offentlig trafik. Læs mere under: Mandø
Ved Mandø Ebbevej står en stormflodssøjle med en damefigur i toppen. Det er Fru Ingeborg. I kan læse sagnet om Okholm, Fru Ingeborg og borgherren Okke på informationstavlen ved stormflodsøjlen.

15. Så går turen tilbage til Ribe
over Sønder Farup og Øster Vedsted (ca. 10,50 km).

Kilder og mere viden:

  • Tak for hjælpen til Peter Bjerrum (Inder Bjerrum), Jørgen Bjerrum (Inder Bjerrum), Ove Tobiasen (Yder Bjerrrum), Uffe Eskildsen (Danmarks Naturfredningsforening), Klaus Melbye (Vadehavscentret), Bodil Konradi (Esbjerg Kommune)
  • Til fods og på cykel i Ribe-området. Ture både øst og vest for Ribe. Download brochure med kort her: Cykelkort. Eller få den udleveret på Danhostel Ribe ved ankomst
  • Download dokument om Ribediget og Kammerslusen – og hvordan et skib sluses gennem Kammerslusen. Udarbejdet af Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet

© Denne cykeltur er udviklet af Danhostel Ribe og alle fotos er fotograferet af Danhostel Ribes fotografer. Du er velkommen til at downloade og udskrive fra siden. Du er også meget velkommen til at linke til siden. Det er IKKE tilladt at kopiere hverken tekst eller fotos til andre hjemmesider